Open navigation

Bài 17~ NDIS- hỗ trợ hợp lý và cần thiết

NDIS _ Giới thiệu về chương trình Bảo hiểm người khuyết tật quốc gia


NDIS: hỗ trợ hợp lý và cần thiết

Những điểm chính

 • NDIS tài trợ các hỗ trợ hợp lý và cần thiết cho trẻ em khuyết tật hoặc chậm phát triển.

 • Các hỗ trợ phải đáp ứng các nguyên tắc nhất định để được coi là hợp lý và cần thiết.

 • Những hỗ trợ hợp lý và cần thiết giúp trẻ hướng tới mục tiêu trong cuộc sống.

Hỗ trợ hợp lý và cần thiết: chúng là gì ?

Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia (NDIS) tài trợ những hỗ trợ hợp lý và cần thiết cho trẻ em khuyết tật hoặc chậm phát triển và người lớn khuyết tật.

Để được coi là hợp lý và cần thiết, hỗ trợ phải là:

 • Liên quan đến khuyết tật của con bạn.

 • Giá trị của đồng tiền.

 • Có khả năng làm việc và mang lại lợi ích cho con bạn.

 • Dựa trên bằng chứng.

Hỗ trợ hợp lý và cần thiết không bao gồm chi phí sinh hoạt hàng ngày không liên quan đến nhu cầu hỗ trợ khuyết tật của con bạn.

Hỗ trợ hợp lý và cần thiết có tính đến mọi hỗ trợ không chính thức, cộng đồng hoặc chính thống mà con bạn đã có. Những điều này có thể bao gồm những thứ như giúp đỡ và hỗ trợ con bạn và gia đình bạn nhận được từ:

 • Bạn bè và đại gia đình.

 • Dịch vụ địa phương và cộng đồng.

 • Hệ thống y tế và giáo dục.

Những hỗ trợ hợp lý và cần thiết làm gì ?

Những hỗ trợ hợp lý và cần thiết giúp trẻ em và gia đình hướng tới các mục tiêu cá nhân của trẻ em trong cuộc sống. Tất cả các hỗ trợ và dịch vụ được tài trợ bởi NDIS và bao gồm trong kế hoạch NDIS của con bạn đều dựa trên các mục tiêu NDIS của con bạn.

Nhìn chung, những hỗ trợ hợp lý và cần thiết sẽ giúp trẻ:

 • Trở nên độc lập hơn.

 • Tham gia các hoạt động xã hội và cộng đồng.

 • Chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc của họ.

Làm thế nào để NDIA quyết định điều gì là hợp lý và cần thiết ?

Cơ quan Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia (NDIA) điều hành NDIS.

Khi NDIA đưa ra quyết định về những hỗ trợ nào là hợp lý và cần thiết cho con bạn, nó sẽ sử dụng Đạo luật Chương trình Bảo hiểm Người khuyết tật Quốc gia 2013, Quy tắc Chương trình Bảo hiểm Người khuyết tật Quốc gia 2013Hướng dẫn Hoạt động của NDIS.


Nguồn: raisingchildren.net.au - The Australian Parenting Website

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.